Projektbank

Nedan följer ett antal exempel på projekt och uppgifter vi drivit eller varit delaktiga i.

Ökad lönsamhet och leveransprecision Verkstadsföretag - ABC-klassning av produkterna, differentierade leveranstider, nya produktkalkyler, nya planeringsmetoder, fokus på maskinutnyttjande.

Korta ledtid i produktutvecklingsprocessen Formverktygstillverkare - Halvering av framtagningstiden för formverktyg genom teknikutveckling och nya arbetssätt internt och med kunden. ”Bi-effekt” billigare verktyg.

Installation av MPS-system - Snabbväxande underleverantör. Efter expansionsfasen effektivisering av interna processer genom installation av MPS-system: nya artikelnummer, systemstöd för produktionsplanering och materialanskaffning, utveckling av operativa styrparametrar.

Lagerreduktion - Handelsföretag, tidigare egen tillverkning, nu enbart handel. Utbildning, utveckling nytt add-on IT-stöd, nya rutiner, lagerrapport.

Styr- & ledningssystem, livsmedelsindustri - Kartläggning framgångsfaktorer och informationsbehov, framtagning av mätetal och mål, skapa informationsbas och presentation av data.

Utveckla projektstyrning vid kundprojekt Underleverantör - Skapa gemensamt arbetssätt: projektorganisation, dokumentation, ekonomi, ”grindar”/checklistor.

Ökad leveransservice från centrallager Konsumentvaror - Centrallagret mot andra avdelningar: vidareutveckling av befintliga rutiner, skapande av nya informationsvägar, ökad förståelse för varandras vardag, ”objektiva” uppföljningar. Internt lagret: ”team”, ökad tydlighet om vad som ska klaras av, fysiska förändringar.

Distribution manager - management for hire, multinationellt bolags Skandinavien-center under 4 månader.